సెప్టెంబర్ 28 నుండి మొత్తం 13 రోజులు స్కూల్స్ కాలేజీలు బంద్ వెళ్లి చూసుక...