సెప్టెంబర్ 12 గురువారం రోజు స్కూళ్ళు కాలేజీలు బంద్ - ఇక్కడ మొత్తం వార్త ...