రైతులకు వైస్ జగన్ శుభవార్త.! 5,00,000 మీ ఖాతాలోకి నేరుగా వస్తాయి | Ys Ja...