షాకింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన ఈమె ఎవరో తెలిస్తే మీ బుర్ర తిరిగిపోతాది || Pa...