మీకు బ్యాంకు లో అకౌంట్ ఉందా అయితే ₹324 పెట్టండి ₹4 లక్షలు వస్తాయి || P...