డిసెంబర్ 31 మీరు ఇలా చేస్తే..! ఇప్పుడే కేంద్రం నుండి వచ్చిన 2 పిడుగు లాం...