రైల్ చివర ఇలా"x"మార్క్ వేస్తారో ఎందుకు తప్పకుండ తెలుసుకోండి | What 'X' I...