ఒకప్పుడు టాప్ నటుడు ఇప్పుడు హోటల్లో సర్వర్ గ పనిచేస్తూ అడ్డంగా దొరికిపోయ...