కమెడియన్ లక్ష్మీపతి కొడుకు ఎంత పెద్ద స్టార్ హీరోనో చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యప...