లీటర్ పెట్రోల్ రూ.50 డీజిల్ రూ.55 రూపాయికే పెట్రోల్ ఎక్కడో తెలుసా? || Pe...