హీరోయిన్ సౌందర్య రిజెక్ట్ చేసిన హీరోతోనే చివరికి ఒక డ్యుయెట్‌లో అడిగిమరీ...