కనీసం టీ తాగడానికి కూడా డబ్బుల్లేని హీరోయిన్ కి స్టార్ హీరో || Salman Kh...