కారు, ఫ్రిడ్జ్‌, ఏసీ ఉందా?అయితే వాటికి అనర్హులే|OMG Central Government ...