పవన్ కళ్యాణ్ కి క్లాస్ పీకిన. ||CM KCR Gives Instructions/Suggestions to...